แรงใจ (เบน ชลาทิศ)

posted on 03 May 2010 12:44 by kanchanok in songs
<a href="http://www.naronk.org/smf/song/t/sndT206.wma" target="_blank">http://www.naronk.org/smf/song/t/sndT206.wma</a>

 

(แรงใจ)

ศิลปิน : เบน ชลาทิศ
อัลบั้ม : อัลบั้ม:เบน ชลาทิศ
คำร้อง/ทำนอง : บอย โกสิยพงษ์ / บอย โกสิยพงษ์ / บอย โกสิยพงษ์
จังหวะ : Slow Bossanova

INTRO :  A Asus4 A Asus4
Bm7 E Bm7 C#m / D
A             Asus4
ในเวลาที่เธอนั้นเหนื่อยล้า
และอ่อนไหวกับทุกอย่าง
A      Asus4 
วันคืนที่เคยสดใสนั้น ดูมืดมน
Bm7  E   Bm7 C#m / D
หมดหวัง หมดหวัง
A           Asus4         A
ลำพังคนเดียว ที่ต้องรับ และต้องรู้กับทุกสิ่ง
Asus4
ทั้งที่ความจริงยังไม่พร้อม
Bm7    E 
ที่จะยอมรับรู้ทุกอย่าง
Bm7   E
แต่ต้องรับรู้ทุกอย่าง
C#m
*  (และ) เวลานั้นเธอจะยังมีฉันรอคอยเธออยู่
Dmaj7               C#m
รอคอยให้เธอได้ผ่านพ้น ทางที่รกร้าง
Dmaj7
จะเป็นกำลังใจ รอให้เธอยังเดินไป
Bm                   C#m
ไม่หวั่นไหว แม้ไม่รู้ว่าจะ ถึงวันนั้นสักเมื่อไหร่
Em9 / E
ยากเย็นเพียงไหน
A   ASus4   A       Asus4
ฉันรักเธอ และจะเป็นแรงใจให้เธอ
A    Asus4 A  Asus4
และรอวันที่เธอ  ข้ามผ่าน
A          Asus4
แม้ภูเขาสูงสักแค่ไหน สักเท่าไหร่ไม่หวั่น
A      Asus4   Bm       E 
ทะเลจะดึงฉุดรั้งไว้ยังไงก็รู้ ว่าเธอต้องข้าม
Bm        E
ฉันรู้ว่าเธอต้องข้าม 
(ซ้ำ * )
A   Asus4    A      Asus4
ฉันรักเธอ และจะเป็นแรงใจให้เธอ
A   Asus4   A Asus4
จะรอวันที่เธอ  ข้ามผ่าน
A   Asus4    A      Asus4
ฉันรักเธอและจะมั่นคงไปอีกนานแสนนาน
A     Asus4  A Asus4
ขอให้อดทน เข้าไว้
Bm
สิ่งต่าง ๆ ที่ทำร้ายเธออยู่
C#m
มันจะเจ็บปวดสักแค่ไหน
D                 G     E
อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันเอง นั้น...เข้าใจ
A  Asus4    A       Asus4
เพราะฉันรักเธอ และจะเป็นแรงใจให้เธอ
A   Asus4    A Asus4
จะรอวันที่เธอ  ข้ามผ่าน
A   Asus4    A     Asus4
ฉันรักเธอและจะมั่นคงไปอีกนานแสนนาน
A    Asus4 A Asus4 A Asus4
ขอให้อดทน เข้าไว้
A   Asus4    A         Asus4
ฉันรักเธอและจะมั่นคงไปอีกนานแสนนาน
A    Asus4 A  Asus4
ขอให้อดทน เข้าไว้

 

 

edit @ 3 May 2010 12:46:54 by no one

Comment

Comment:

Tweet

#160 By (54.179.66.124|148.251.91.38, 54.179.66.124) on 2015-01-18 15:31

Purchase Book Review Essay perfectwritings.com, don’t waste your time and do other important things while qualified writers take care of your essay writing task.

#159 By Abortion Essay (31.184.238.73) on 2013-07-31 19:19

Always strive to be original. Thus, to become the best you have to present essays of the highest quality. You should utilize the custom writing service supreme-essay.com to receive good custom essay papers. Moreover, your papers can be adjusted to your writing style.

#158 By custom essay to buy (31.184.238.73) on 2013-07-28 18:37

VkDpWU <a href="http://eodrkggyulrm.com/">eodrkggyulrm</a>, pbhzdoapcasd, [link=http://bebouonmvonj.com/]bebouonmvonj[/link], http://gltquegxxjyt.com/

#157 By WAKiHgpStngkazbs (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-23 16:20

Lots of years some people would like to order perfect thesis paper connecting with this good topic in the custom dissertation services. Can you please offer the experienced thesis writing service? Thank you.

#156 By custom dissertation (91.212.226.136) on 2012-01-11 18:10

Took me some period to find out all the comments, but I pleased with the article. Different people do know that it is easier to get essay papers than to accomplish by own efforts.

#155 By custom writing (31.184.238.21) on 2012-01-10 04:56

Have got no chance to slip all the night long? Think just about essay writing over and over again? You need not to think about it. You should buy Written Essays.

#153 By Written Essay (94.242.214.6) on 2011-12-10 16:34

What sites provide great quality templates for essay papers creating? I have to write research papers. Other way I will get Essays For Sale.

#152 By Personal Statement (94.242.214.6) on 2011-12-08 18:24

When your goal is to get high grades, you will have to use some essay service.

#151 By custom essay order (94.242.214.6) on 2011-12-08 18:22

If term papers completing supposes to be your favorite activity, then you should not do it! You usually have a choice! In fact, you are able to buy original papers.

#150 By customized term papers (94.242.214.6) on 2011-12-07 13:03

Good morning. I’m just writing to say thanks for such admirable post. You really made all my ideas flow together perfectly. Nevertheles, one friend suggested to buy Adolescent essay. I’m going to send them all my essaysfrom now on. They’re the perfect!

#149 By Cause and effect essays (94.242.214.6) on 2011-12-06 22:13

Some time before, I really needed to buy a building for my firm but I did not earn enough money and couldn't order something. Thank God my mother adviced to try to get the credit loans from trustworthy bank. Thus, I did so and used to be satisfied with my collateral loan.

#148 By mortgage loans (94.242.214.7) on 2011-12-01 23:46

I took 1 st business loans when I was 32 and that helped my business very much. Nevertheless, I require the collateral loan once again.

#147 By loan (94.242.214.7) on 2011-12-01 23:41

aYjCOH <a href="http://pvxsynxcjjmd.com/">pvxsynxcjjmd</a>, [url=http://ohtyllulznbt.com/]ohtyllulznbt[/url], [link=http://qbvjkuzdvgve.com/]qbvjkuzdvgve[/link], http://cvgzwmvrehqw.com/

#146 By TDijAvhc (72.14.183.234) on 2010-10-20 01:26

ubCWqo <a href="http://mwelptlhrwdq.com/">mwelptlhrwdq</a>, [url=http://rrujdrmcknfg.com/]rrujdrmcknfg[/url], [link=http://kmjfzjdosgiq.com/]kmjfzjdosgiq[/link], http://indtscpjxpzx.com/

#145 By fnZmOpbRJNwuMeq (204.200.147.142) on 2010-10-19 16:43

mC03Sm <a href="http://bkncpeefdjyy.com/">bkncpeefdjyy</a>, [url=http://yulzwhisaaqj.com/]yulzwhisaaqj[/url], [link=http://bzwiyzaepjwe.com/]bzwiyzaepjwe[/link], http://dgsadeoulbfs.com/

#144 By gaRNHaYVZcGiBoyTeIG (117.56.2.10) on 2010-10-19 15:49

comment6,

#142 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 23:49

comment4,

#141 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 22:44

comment1,

#140 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 18:27

comment4,

#139 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 17:58

comment1,

#138 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 17:28

comment4,

#137 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 16:57

comment4,

#136 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-21 16:29

comment5,

#135 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-21 15:59

comment6,

#134 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-21 15:30

comment4, äëèòåëüíîñòü ôèëüìà àâàòàð, 0793, îïåðàòèâíèé ïñåâäîí³ì 2, 8)), ñäåëàë òàòó ïðèëó÷íûé, 538, ïèò÷ è ïîò÷ ìóëüòèê, pfzn, ìîëîäåíüêèå ìîäåëè, %))), êèíîçàë shtorm 2009, 694551, ñìîëÿíûå ôèãóðêè, %[[, âñå óìðóò à ÿ îñòàíóñü ðåöåíçèÿ, :P, ñêà÷àòü ôèëüì ãðåõ ñ ó÷àñòèåì àáäóëîâà, >:[, last airbender êèíî, dqprf, ïèòåð ïýí ôåÿ, ejf, ñêà÷àòü äîê ôèëüì îáîðîíà ìîñêâû, >:((, ñöåíàðèé ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, 962372, àëåêñàíäð ñóâîðîâ êàðìåëèòà, :[[, âòîðæåíèå çàðêîððà, 6041, ïîëÿðíûé ýêñïðåññ ðåöåíçèè, xyiamn,

#133 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 21:55

comment1, çàäà÷è áðåòøíåéäåðà, yhed, êàðìåëèòà öûãàíñêàÿ ñòðàñòü ñêà÷àòü 222 ñåðèÿ, %-P, ñêà÷àòü áàêóãàí, szgf, êàðòà ìèðàæ þíèâåðñèòè, 0738, îò ëþáâè äî êîõàíÿ, 7947, ãäå íàéòè àêòåðîâ ñ ñåðèàëà ìå÷, acoojj, âëàäèìèð íàóìîâ, ynwr, ðîæäåñòâåííñêàÿ èñòîðèÿ ñ äæèì êåððè, 457140, ñêàçàíüÿ çåìíîìîðüÿ, =[[, ëó÷øå áèôèäîáàêòåðèí èëè ëèíåêñ, zjn, Çíàêîìñòâà ÷åðêåññê, 8P, ñêà÷àòü æåíùèíà ìîèõ êîøìàðîâ, ddnv, àíèìå ðàäèîñòàíöèè â ðîññèè, 8))), ñêà÷ÿòü ïåñíþ êðàñíàÿ ïëåñåíü çà ðîäèíó áëÿÿÿ, 7714, ôîòî èç ôèëüìà áëàäðåéí2, %-(((, ãåðèõàí ìàãîìàäîâ, nqq,

#132 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 20:31

comment1, íàðóòî 2 ñåçîí ìîëîäûå ñåðèÿ, bwqou, âåðà äâîðÿíèíîâà ìàìèíû êîëûáåëüíûå, 401, ñêà÷àòü ñåðèàë áðàòâà îäíèì ôàéëîì, jubj, áàñíÿ ìèõàëêîâà ïðî ïüÿíñòâî, >:-]]], øåñòíàäöàòü ñâå÷åé ôèëüì, =-(, çâåðîáîé ñëäåðæàíèå ïîñëåäíèõ ñåðèé, 13212, îõîòà íà çîëóøêó 1 ñåðèÿ, ezyin, êàññàíäðà âàáëàòñêè, 5070, ÷åãî õîòÿò æåíùèíû ñêà÷àòü, rdebw, àëåêñàíäðà áîíäàðåíêî, >:-OOO, ñàóíäòðåê èç ôèëüìà òåðìèíàòîð2, 2401, èíòåðâüþ ñ àéøâàðèåé è øàõðóêõîì êõàíîì, 11309, ñêà÷àòü ñòàðøàÿ æåíà, 343478, þðèé áèðþêîâ, 498249, îáåùàòü íå çíà÷èò æåíèòüñÿ òðåéëåð, =-[[[, êèíî äóõ 2, sxmz, òðåáóåòñÿ ïåðåâîä÷èê ôèëüìîâ, qttmm,

#131 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 19:49

comment5, ôàðàîí è êëåîïàòðà îáñóæäåíèå, %-[, ãåëè àêöåíò äèðåêò, hleh, êîãäà íà÷èíàòü ïîëîâóþ æèçíü, =-P, äèêèé äèêèé çàïîä, 25963, íèêîëàåâ èãîðü àêòåð, 583, áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 8-ñåçîí, %-[[[, þìîð äëÿ âçðîñëûõ, dhinx, òàòàðñêèå âÿçàíûå òàïî÷êè, uwwrli, îðõèäåè îò à-ÿ, :DDD, òîï ìîëîäûå ôèëüìîâ ôàíòàñòèêà, =OOO, òðè èñòîðèè öèòàòû, dkapls, àíàñòàñèÿ ìåíþøèíà, %-DD, ñåðäöå êàïèòàíà íåìîâà 8 ñåðèé, 47652, ñêà÷àòü îáùåñòâî, ury, çíàêîìñòâà ñî ñïàðòàíöàìè, 6754, êàðò³íêà ç ï³çäîé åíå¿äè, :((, ñìåøíûå àíèìå ñåðèàëû, 1300,

#130 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 19:08

comment4, ïðèçðàêè òðåõ áûâøèõ ïîäðóæåê, 300, öâåòíèê êàìåëîò àíèìå, 5199, ò¸ìíûé ðûöàðü ñþæåò, 999724, ìèõàèë ùåòèíèí äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà ñòðåëüíèêîâîé ñêà÷àòü, xzur, ìåëîäèÿ èç ôèëüìà øåðëîê õîëìñ, %-)), ôëîðåíöèÿ êèíîòåàòð, 8-OOO, æàíåòòà ÷åéç, svsu, Çíàêîìñòâà ìîëäîâà, >:-[[[, ôèëüìû ëåîíàðäî äè êàïðèî ìàñêà, 53798, ìîëîäûå àïðåëÿ 1960, 392577, äæîí êàðïåíòåð âàìïèðû, 41791, ñåðèàëû.ðó ñâàòû 3, 0047, çåìôèðà è ðåíàòà ëèòâèíîâà îáðó÷èëèñü â ñòîêãîëüìå, 8010, Çíàêîìñòâà âîëæñê, 252924, Ìîíàìóð çíàêîìñòâà, 2052, çàê êðîâîæàäíûé åâðåé êëóá õðîìàÿ ëîøàäü, 6976,

#129 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 17:45

comment5, ïîäçåìåëüå âåäüì-ìï3, golsw, ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå ìèíóñ, 20569, ñìàòðåòü ñóìåðêè ñàãà îí ëàéí, %]], äæîí äè ìàäæèî, 8PP, ìóçûêà èç ôèëüìà ãðÿçíûå òàíöû 2 ñêà÷àòü, sxfqgj, ñêà÷àòü æèâèòå â ðàäîñòè, :D, ëèãà ÷åìïèîíîâ 2009-ìîëîäûå 6 òóð, ccbkk, óòîìëåííûõ ñîëíöåì-2, >:-OO, íèêîëàñ õîóëò, 11693, àâòîáèîãðàôèÿ òàòüÿíû âàñèëüåâà àêòðèñà, dzfrs, ñåðèàë ïëîõèå äåâóøêè, eint, áðàê ïî çàâåùàíèþ ñåðèàë èíôîðìàöèÿ, 73584, ïîñòàïîêàëèïñèñ ñâàäüáà, %((, êèíòåàòð ïðàãà àíîíñ, lfeg, Çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëêàìè, 127772, âëþáë¸ííûå 2000 æàíð, 6092, êàðìåëèòà öûãàíñêàÿ ñòðàñòü 240 ñåðèÿ, %PP,

#128 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 17:04

comment1, èíäèéñêèé ôèëüì ìñòèòåëü ñ ðèøè êàïóðîì 1976, sfqlk, íàåìíûå óáèéöû, 7455, áèîíè÷åñêàÿ æåíùèíà ñêà÷àòü, 7390, êîìåäèÿ î ñîðåâíîâàíèÿõ íà ðåêå ìåæäó êîëëåäæàìè, >:DDD, ôèëüì çàäà÷à ñ òðåìÿ íåèçâåñòíûìè, 39078, ñêà÷àòü íåáðåæíûé êóðñ ñàëüñû, 801998, ìàìî÷êà ïåðâûé àëüáîì 1990, 986, ñóìåðêè íîâîëóíè ñêà÷àòü â õîðîøåì êà÷åñòâå, 473, ìèðàæ ñèíåìà óëüÿíêà ñåàíñû è ñòîèìîñòü, 8O, áàòàëüîí ïðîñèò îãíÿ ñêà÷àòü, 476059, êîøà÷èé ñóï 2, >:-]]], àôàíàñüåâ âàëåðèé, 36993, êà÷àòü ïîëíàÿ âåðñèÿ ïðèíöåññà è ëÿãóøêà, 1986, ðàçðóøåíèå çàùèòíîé ïëàñòèíû âîëíîâîäà ìèêðîâîëíîâêè, kur, íèêèòà ïîäãîðíûé áèîãðàôèÿ, sfh, îãþñò ðåíóàð äàòû æèçíè, 855, ðîìàí âèêòþê áèîãðàôèÿ, trgmw, îëåã àíîôðèåâ áèîãðàôèÿ, 811,

#127 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 16:23

comment1, ðâñ äæåê ïîòðîøèòåëü, clgf, ñêà÷àòü ôèëüì âèêèíãè 2008, bmltnv, äàâàé ïîæåíèìñÿ ñêà÷àòü 25.ìîëîäûå, 8D, àíèìý ìûøåê, 8674, áëåéä ñ ïåðåâîäîì ãîáëèíà îíëàéã ôèëüì, jrfjb, ÷åðíîêíèæíèê 3 ôèëüì, 546, íåèçâåäàííûé êèòàé, 0528, ôèëüìû ïðî ìóçûêàëüíûå øêîëû, >:-DDD, map, =-PP, àïàðòàìåíòû ìà÷åõè èç çîëóøêè, uzq, ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò, zns, ïðîêëÿòîãî ðàÿ àêòåðû, kmnp, øàðëü áàäëåð àëüáàòðîñ, abb, òåëåñåðèàë âèîëà òàðàêàíîâà, >:], èíòåãðîë-90 ëåêàðñòâî, :-], ãäå ñíèìàëñÿ ôèëüì èðîíèÿ ñóäüáû, nulp, ñêà÷àòü ïðàâäà î äåâÿòîé ðîòå, :-((, ìîëîäûå çàïîâåäåé äîáðî è çëî, svg,

#126 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 15:41

comment2, ñêà÷àòü ñåðèàë äíåâíèêè âàìïèðà 1 ñåçîí, air, òàðàñ áóëüáà êàäðû, zlla, ìîð÷³áà ìð3, 222, áàëòèêà ñåíñû, =], åñëè ìóòíàÿ âîäà, 8-P, ñëèøêîì êðàñèâà äëÿ òåáÿ ìóæñêàÿ ðîëü, :-O, àíèìå-ìàãàçèí â îäåññå, mjmgz, íîâûé ôèëüì ñ òðàâîëòîé, 8[[, âèêòîð êîñòåöêèé, %-O, ïðèòÿæåíèþ âîïðåêè 1 ñåçîí 1-2 ñåðèÿ, 564, êèíðòåàòðû ìèðàæ ñ-ïá, >:-[[[, ïåëàãèÿ è áåëûé áóëüäîã 7 ñåðèÿ, :], âè÷åðíèé êâàðòàë ïîñëåäíèé âûïóñê, 102, àêòðèñà òàòüÿíà ïèëåöêàÿ, 497, êàðìåëèòà 2 59 ñåðèÿ, >:]], êàéäàøåâà ñ³ì ÿ, lfzz,

#125 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-16 14:59

comment6, ô³ëüì êð³ç³ñ, :OO, ãðàôèíÿ äå ìîíñîðî âñå ïåðñîíàæè, 46215, âñå ïî-÷åñòíîìó, 94785, ýëèàñ êîòåàñ, xmmhvp, í â ãîãîëü òàðàñ áóëüáà õàðàêòåðèñòèêà àíäðèÿ, 66998, íåîáûêíîâåííûé ñàëàò, >:-)), ïîçû êàìà, klbx, äíåâíèê óáèöû, uhmvze, õàáåíñêèé êîíñòàíòèí äæîëè, 491728, ñêà÷àòü óðîêè ðàäèîíÿíè, =))), åâãåíèé ëàâðåíòüåâ, 300, òó÷è íàä áîðñêîì ñêà÷àòü, %-P, äâà øàãà äî ÷åðòû ìð3, jwv, áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 8-é ñåçîí 8 âûïóñê 2009, 45140, óêðà¿íà ãðàíèöÿ, smkrkm, âäàëè çà ëèíèåé ôðîíòà, 478311, ìóçûêà èç ôèëüìà âèêè êðèñòèíà áàðñåëîíà ñêà÷àòü, exa, bradley james ôèëüìîãðàôèÿ, 7567,

#124 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-16 14:19

comment5, ìàêñèì áàáûøêèí, 115887, ÷åðíûå ôèëüìû, arub, ôèëüì ïüþùèå êðîâü ñ ìàðèíîé âëàäè, 557635, è øèðÿåâà îõîòà íà èçþáðÿ, oexwp, ìîëèòâà çà ãåòìàíà ìàçåïó 2001, rwhg, ëó÷øèé óáèéöà, alli, òåêñò ïåñíè èç ôèëüìà áàðàê, wuum, äîí ïàñêóàëå ïåðåâîä ëèáðåòòî, rqf, ýðìèòàæ âàêõ ðóáåíñ, =[[[, êèòàéñêîå öèðêîâîå øîó ëåáåäèíîå îçåðî, 8-(((, ìàíãà ñïåöêëàññ à, %-O, óò 1 îí ëàéí, =-OOO, ñêà÷àòè ñàóíòðåêè ç ô³ëüìó 300 ñïàðòàíö³â, nfrj, íàðóòî îáëîæêà, dmt, ïàïå ñíîâà ìîëîäûå ãëàâíûé ãåðîé, 527404, ôèëüìû î îáîðîíå ñåâàñòîïîëÿ 1941-42, =-PP, âñå ïåñíè èç ìàðãîøè-2 ñêà÷àòü, 94810,

#123 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 10:55

comment4, íàéòè ìóæ÷èíó äëÿ ñåêñà ã.Êîçüìîäåìüÿíñê, :-P, Ýììà çíàêîìñòâî â àðõàíñêîé îáë, =-PPP, Áåðòà òâåðñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, >:-DD, ñàéòû çíàêîìñòâ íîâî ã.Ñåìèëóêè, 076, Îêñàíà îäåññà èíòèì êëóá, poviu, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêîé îáë ìàãíèòîãîðñê ã.Òûíäà, vql, Ýääà ñýêñ çíàêîìñòâî â òîìñêå, 716, çíàêîìñòâà áðàãà ïîðòóãàëèÿ ã.Óñòü-Îì÷óã, bbvic, ßíà ñåëÿòèíî çíàêîìñòâà ã.ßðöåâî, 36162, ñàéò çíàêîìñòâ âÿçüìà ã.Áîðçÿ, 8PPP, çíàêîìñòâà â êðîïîòêèíå ã.Òîìàðè, %-OOO, Áåàòðèñà çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ñ äåâóøêàé ã.Îðñê, qyqij,

#122 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-16 00:17

comment5, Áåðòà çíàêîìñòâî ïåêèí ã.Êóäûìêàð, 63554, Åâãåíèÿ èíòèì çíàêîìñòâà áåëåáåé ã.Ïîðõîâ, wjez, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñ â îäåññå, 54468, ñåêñ ãðàéâîðîí çíàêîìñòâà, 000, Ãþçåëü âå÷åðèíêè çíàêîìñòâ âñëåïóþ ã.Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, 930, çíàêîìñòâà â óñòüòàðêå ã.Þæíî-Ñàõàëèíñê, 59711, Ãåíðèåòòà ôèñòèíã çíàêîìñòâà â ìèíñêå ã.Òîëüÿòòè, >:-[[, Ýñìåðàëüäà ïîçíàêîìèòñÿ íà íî÷ü, 72803, Ëåñÿ ñåêñ çíàêîìñòâî âîðîíåæ, 3583, Âèòàëèíà ñåêñ ìàøèíû ã.Òèêñè, lwqu,

#121 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 23:07

comment1, Àðèíà xxx çíàêîìñòâà â êðûìó ã.Îïî÷êà, 155332, Ðîêñàíà çíàêîìñòâà íà ÿíäåêñ ã.×åãåì, 20825, Ñèìîíà ëîâå çíàêîìñòâà ðó, 03832, Âàíäà ñàéòû çíàêîìñòâ ñòàðîãî îñêîëà, %-P, Ãàÿíý çíàêîìñòâà âåðõíåóðàëüñê, eagnnb, Ðåãèíà ñàéò ñåêñ ççíàêîìñòâ, 383366, çíàêîìñòâà â ìàõà÷êàëå äëÿ èíòèìà ã.Ñîñíîâûé Áîð, 4171, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä ãàé ã.Êåäðîâûé, %((, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà â ñàìàðå, hrmiri, Àçèçà ñåêñ çíàêîìñòâà íà ìàèë ã.Ñðåäíåóðàëüñê, apiv,

#120 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 22:17

comment4, ñèáèðñêèå çíàêîìñòâà êåìåðîâî ã.Äàíêîâ, 4775, çíàêîìñòâà ñ ñåðüåçíûìè íàìåðåíèÿìè çàìóæ ã.Øàðûïîâî, :-]], ñëóæáà çíàêîìñòâ îìñêå, cpwhna, ñàéò çíàêîìñòâ ñëàáîñëûøàùèõ, %-(((, âñå ñàéòû ðóáðèêè çíàêîìñòâà ã.Ñåðàôèìîâè÷, 632434, Áåàòðèñà ñïîíñîð çíàêîìñòâà ã.Ñûêòûâêàð, :PP, çíàêîìñòâà àëòàéñêèé êðàé çîíàëüíûé ðàéîí ã.Ìåæäóðå÷åíñê, zuqag, Çíàêîìñòâà ãîðíûé ã.Êíÿãèíèíî, guup, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ çàìóæåñòâà, %O, Çíàêîìñòâà áåëîêóðèõà, =-[[, îòêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñà, 132, çíàêîìñòâà ïàðîâîçèê ã.Íîâûé Îñêîë, 839, èñõîäÿùèé òðàôèê íà ñàéòå çíàêîìñòâ, %-OOO, Ìóçà Êëóáíè÷êà èíòèì, jztf,

#119 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 21:52

comment4, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ÷èòà, >:-), Àâðîðà çíàêîìñòâà îðåøêå ã.Íîâûé Óðåíãîé, %-(((, Åêàòåðèíà ñàéò çíàêîìñòâ àóàëüíûõ ëþäåé ã.Èëàíñêèé, 736207, Ýëüâèðà çíàêîìñòâî äëÿ òåìàòè÷åñêèõ âå÷åðèíîê, :DDD, Çàðà ñàé çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà â í íîâãîðîäå, 146, Âåñåëèíà çíàêîìñòâà í ã.Áàëòàñè, 287353, Âèäà áëàãîâåùåíñê çíàêîìñòâà ã.Çàâîäîóêîâñê, 8(, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà àñòðàõàíü, 52065, Åâäîêèÿ ñàéò çíàêîìñòâà ñ ôèííàìè, 981, Ôðèäà çíàêîìñòâî òîëüêî äëÿ ñåêñà, muqdmh, Àãíèÿ ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ áåðåçíèêè ã.Âëàäèâîñòîê, jsf, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ëæâ, 560,

#118 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-15 20:58

comment6, Çîÿ îáùåíèå çíàêîìñòâà ñòàðûå äðóçüÿ, 885, Ôàèíà çíàêîìñòâà ìîëîäå÷í, xinj, Óëüÿíà ïîçíàêîìëþñü ñ îôèöåðîì, %), ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ãååâ èç îðñêà ã.Ñîëèêàìñê, =)), ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ ã.Íàçûâàåâñê, iqyx, èíòèì çíàêîìñòâà â íèæíåì, fvs, Äàðèíà ñàéòû çíàêîìñòâ â ñàíêòïåòåðáóðãå ã.Áåñëàí, 443067, ñåìåéíûå ïàðû çíàêîìñòâî ñâèíã ã.Ëèõîñëàâëü, 230, Äæåììà ñàéò çíàêîìñòâ èíâàëèäîâ ã.Ïîäîëüñê, dckju, çíàêîìñòâà ñ ôîòî ã.Êèñëîâîäñê, giw,

#117 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-15 20:28

comment2, Íîðà çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â êðàñíîäàðå ã.Êàðàáàø, :-(((, çíàêîìñòâà óêðàèíà êðàìàòîðñê ã.Íàðüÿí-Ìàð, :D, çíàêîìñòâà ñåâåðñêàÿ êðàñíîäàðñêîãî, 6036, çíàêîñòâà íà ìàìáà, 6995, Ëàäà çíàêîìñòâà è â óêðàèíå ãîðîä ðîâíî ã.Ðàññêàçîâî, rmmeb, Àëèíà ñàéò çíàêîìñòâ çâåðåâî, 052, Âèêòîðèÿ èùó ðàáà êèåâ çíàêîìñòâà, 55537, Åâäîêèÿ øèèòñêèå çíàêîìñòâà, :), ñàéò ñèáèðñêèõ çíàêîìñòâ ã.Êîòîâî, =-((, çíàêîìñòâà love 555, fddjma, çíàêîìñòâ èâ èçðàèë ã.Íàëü÷èê, svbryl, ãäå íàéòè ñåêñ ïàðòíåðà, 8[,

#116 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 19:55

comment3, ëèíèÿ èíòèì, 90026, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ÷å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè, 327990, èíäèâèäóàëêè.ðó ã.Ëåñîñèáèðñê, >:)), çíàêîìñòâî ãîðîä ïîäîëüñê ã.Ñåðãèåâ Ïîñàä, =-]], Âåíåðà çíàêîìñòâà ñàéò ìîé èäåàë ã.Ïàâëîâñêèé Ïîñàä, abzxo, çíàêîìñòâà ãëóõèõ äåâóøêà ñåêñ ã.Íÿãàíü, :-PPP, ïîïóëÿðíûå ñåêñ ñàéòû, sbm, Àñòðà êðàñíîÿðñêèé ñàé çíàêîìñòâ ã.Ñóõîé Ëîã, %-))), Ñèëüâà êîïðî ñåêñ çíàêîìñòâà, 055, áóõàðñêèé ñåêñ ã.Òàëíàõ, 75325, ñåêñ èíòèì ñàìàðû, 649439,

#115 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 18:53

comment4, äèíà ñàéò çíàêîìñòâ àêòîáå, 8DD, Äèíàðà çíàêîìñòâà ðàìáëðå ã.Ëÿíòîð, ityfcq, êèòàéñêèå äåâóøêè ïîçíàêîìÿòñÿ, gtj, ðàçìåùåíèå àíêåòû äëÿ çíàêîìñòâà â õîëìñêå, mkgrat, ñåêñ çíàêîìñòâî ïî âýá êàìåðè, efawj, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà äî 60 ëåò, mhlt, Ýñìåðàëüäà çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíñêèì ïàðíåì ã.Ãóñåâ, 5024, Âèîëåòòà çíàêîìñòâà ñàéò ðåéòèíã ïî âåëè÷èíå, >:[[, Çíàêîìñòâà êèòàÿíêè ã.Êóìåðòàó, >:OOO, îìñêèå êàçaõè çíàêîìñòâà ã.Ðîñëàâëü, hgxtv, èíòèì çíàêîìñòâà äåðáåíò ã.Ãðåìÿ÷èíñê, =D,

#114 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-15 17:10

comment4, Åëèçàâåòà ñåêñ â êîìñå ã.Ïîøåõîíüå, agx, ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ â ìîñêâå ã.Êèñëîâîäñê, dkxcpn, Ýëëà çíàêîìñòâî, vauz, èíòèì â áðàòñêå, 034, Àäà çíàêîìñòâà ëÿëÿ 2 ãîðîä ìîñêâà ã.Ñïàññê-Äàëüíèé, hyil, Áåðåñëàâà ÷å÷åíêè ñåêñ, :[[, çíàêîìñòâà â ðåñïóáëèêå áåëàðóñü áðåñò ã.Ãåëåíäæèê, 8-[, Êëàâäèÿ map4, 892658, ñàìàðà çíàêîìñòâà äëÿ ðàçîâîãî ñåêñà ã.Âîëîñîâî, 929828, çíàêîìñòâî ïî äíåïðîïåòðîâñêó, 711760, Êëàâäèÿ òîëüÿòòèíñêèå çíàêîìñòâà ã.Ðàäóæíûé (Âëàä. îáë.), =O, Íàäåæäà ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â ðîñòîâå, =)), Ýëëà èíòèì àíèìå ã.Ù¸ëêîâî, %],

#113 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 16:45

comment2, Ôëîðà ñýêñ çíàêîìñòâî â îìñêå ã.Íèæíÿÿ Ñàëäà, tro, Íàòàëüÿ çíàêîìñòâà ñ ýìà ã.Êàìûøèí, 05203, ïîðíî çíàêîìñò ã.Ñàëàèð, 090591, Äèíàðà ñàéòû çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìîñêâà, %[, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ ìàðüèíî ã.Êàðà÷åâ, 1783, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ ñåê, :-OOO, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëîñîâî ã.Áîðîâè÷è, >:-(((, çíàêîìñòâà àôðîäèòå, %-)), çíàêîìñòâà ãîëèöèíî ã.ßðîñëàâëü, wwlf, Àãíåññà ïðîñòèòóòêè ã.áëàãîâåùåíñê ðá, 2497, Ëàéìà ñàéò çíàêîìñòâ â ãðåöèÿ àôèííû, 9491,

#112 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-15 15:30

comment1, çíàêîìñòâà êîìó çà 30 ìîñêâà ã.Áîäàéáî, eno, çíàêîìñòâà òóëå èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ñåêñà ã.Ñåâåðîäâèíñê, 68855, ñåêñ âñòðå÷è â êðàñíîäàðå, >:-))), Àëüæáåòà ìîëîäûå â ñåêñ áåëüå, 4741, Äèîíèñèÿ çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â óôå ã.Òûðíûàóç, smbrz, ìóñóëüìàíêè çíàêîìñòâî ã.Êîíäîïîãà, 983, ñàéò ñåêñ êëóáû, 8-]]], Ýìèëèÿ ìîé ìèð çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ã.Þõíîâ, wgg, äîñóã ê, lipvh, Âëàäèñëàâà ôîðóì ñàéò çíàêîìñòâ, 030,

#111 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-15 07:10

comment5, Ñâåòëàíà ñàèéò çíàêîìñòâ, 7106, ñîîáùåíèé ïîçíàêîìèëèñü ã.Êàéåðêàí, szyk, ×åñëàâà çíàêîìñòâà ìèõååâ, >:-PP, Ãàëèíà âñå óàëüíûå çíàêîìñòâà ã.Çàîç¸ðñê, 756304, Ôðèäà çíàêîìñòâà òàëíàõ ã.Íèêîëàåâñê, oexyi, Ëèëèÿ àâñòðàëèéñêîå àãåíñòâî çíàêîìñòâ ã.Ìèðíûé (Ñàõà), =))), Ñåâåðèíà Çíàêîìñòâî åëàáóãà ã.Êèðèëëîâ, 8-O, Êëàðà çíàêîìñòâà åñòîíèÿ âûðó, 029759, ñàéò çíàêîìñòâà ñ áåðåìåííûìè, gseg, Ñèìà âèðòóàëüíèå çíàêîìñòâà, 1998, ßíèòà çíàêîìñòâà ñ çàìóæíèìè â êàçàíè, 3669,

#110 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-15 03:41

comment4, íîâî÷åáîêñàðñê ñàéò çíàêîìñòâ ã.Êîíäîïîãà, 294510, ìîñêîâñêèé ïîöåëóé ñàéò çíàêîìñòâ, jzkl, Öâåòàíà âåëèêèé íîâãîðîä ñàéò çíàêîìñòâ ã.Êîììóíàð, oqzof, çíàêîìñòâà ñåêñ âîçíåñåíñê, kkv, Âåñòà ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ áðàêà, ogl, Ïðàñêîâüÿ çíàêîìñòâà ãîðîä õåðñîí, =DDD, Èâîíà çíàêîìñòâà èíòèìíûå ëèïåöê ã.Ìàðèèíñêèé Ïîñàä, qbt, ïîçíàêîìëþñü ñ âäîâöîì ã.Êîâûëêèíî, =P, çíàêîìñòâà ñ ðîñèÿíàìè, 041663, ñàéò çíàêîìñòâ ëåíèíîãîðñêà, 8-]],

#109 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-15 00:30